Oprichten franchisenemersvereniging

Franchisenemers kunnen zich verenigen in een franchisenemersvereniging. Deze vereniging kan bestaan naast, of in plaats van, een franchiseraad. Het algemeen doel van de franchisenemersverenging is het behartigen van de belangen van de leden (de franchisenemers) richting de franchisegever.

De oprichting van een franchisenemersvereniging gebeurt gebruikelijk bij de notaris waarmee een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt opgericht.

Als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt opgericht, staan in de akte de statuten. Hierin staan in ieder geval:

 • naam en vestigingsplaats
 • doel
 • verplichtingen van de leden
 • wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen
 • regels voor benoeming en ontslag bestuurders
 • bestemming van het overschot na ontbinding

Ook als u de statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. Naast statuten hebben veel verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn geregeld. Hiervoor heeft u geen notaris nodig. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet zich inschrijven in het Handelsregister.

Bij de organisatie van een vereniging dient u rekening te houden met het volgende:

 • Een vereniging heeft minstens 2 leden
 • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering
 • De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering
 • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat
 • Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester

Het bestuur van de franchisenemersvereniging overlegt met de franchisegever over alle onderwerpen die verband houden met de uitvoering van het contract en handboek te maken hebben.

Indien expliciet opgenomen in de franchiseovereenkomst, zijn besluiten genomen in de franchisevereniging bindend voor alle franchisenemers. Dit betekent niet dat indien dit niet is vastgelegd de franchisenemers niet mee hoeven te doen met genomen besluiten door de franchisevereniging.

Van een franchisenemer wordt verwacht mee te werken aan het ter beschikking gestelde franchisesysteem. Dit is een bepaling die vrijwel standaard wordt opgenomen in de franchiseovereenkomst.

Een goede overlegstructuur met duidelijke afspraken is voor de franchisegever en de franchisenemers van belang om een gezonde samenwerking te bewerkstelligen.

Wilt u een franchisenemersvereniging oprichten? Dan adviseren wij u juridisch advies in te winnen. Niet alleen vanwege de complexiteit van de verenigingsconstructie, maar ook om te overleggen over de punten die men als franchisenemersvereniging wenst te realiseren.

Advertentie